یک فریم از زندگی

 

امروزه عکس جزیی جدایی ناپذیر از مجموعه فعالیتها و زندگی فرهنگی مردم جهان محسوب میشود . ما بدون عکسمان در ثبت شرایط زیستی و حتی اثبات هویت خود در جریانات روزمره اداری و تبلیغاتی دچار مشکل می شویم . از نگاهی دیگر جایگاه ویژه این هنر به عنوان یک رسانه در امر اطلاع رسانی به گونه ای وسعت یافته که حیرت بشر را برانگیخته است . 

گزارش تخلف
بعدی